Vascular Disorders

Hypotension (Low B.P) (Blood Pressure)

TREATMENT:

Qihai (Ren 6)

Zusanli (ST. 36)

Sanyinjiao (SP. 6)

Hypertension (High B.P)

TREATMENT:

Baihui (DU 20)

Quchi (L.I. 11)

Zusanli (ST. 36)

Sanyinjiao (SP. 6)

A) HEADACHE:

Baihui(DU 20)

Fengchi (G.B. 20)

Taiyang (Ex. 2)

Touwei (ST. 8)

Shangxing (DU. 23)

B) DIZZINESS, VERTIGO:

Baihui (DU 20)

Yintang (Ex. 1)

Taiyang (EX. 2)

Shuaigu (G.B. 8)

C) TINNITUS:

Baihui (DU 20)

Ermen (S.J. 21)

Tinggong (S.I. 19)

Tinghui (G.B. 2)

Yifeng (S.J. 17)

Zhongzhu (S.J. 3)

Foot-Linqi (G.B. 41)

D) PAIN AND FULLNESS IN THE CHEST:

Baihui (DU 20)

Neiguan (P.6)

Zhigou (S.J. 6)

Qimen (Liv. 14)

Zhangmen (Liv 13)

Yanglingquan (G.B. 34)

Jingmen (G.B. 25)

E) NUMBNESS OF THE EXTREMITIES:

Upper limbs:

Waiguan (S.J. 5)

Quchi (L.I. 11)

Zhongzhu (S.J. 3)

Lower limbs:

Yanglingquan (G.B. 34)

Zusanli (ST. 36)

Sanyinjiao (SP. 6)

F) APHASIA:

Baihui (DU 20)

Yamen (DU 15)

Lianquan (REN 23)

Tongli (H. 5)

Hegu (L.I. 4)

G) FACIAL PARALYSIS FOLLOWING HYPERTENSION:

Quanliao (S.I 18)

Yifeng (S.J. 17)

Thromboangitis Obliterans

TREATMENT:

Baihui ( DU 20)

Hegu ( L.I. 4)

Taiyuan (LU. 9)

Yanglingquan (G.B. 34)

Peripheral vascular disorders

For numbness hands and feets ,

TREATMENT:

HANDS:

Laogong (P. 8)

Shaofu ( H. 8)

Yuji (LU. 10)

FEET:

Taixi ( K.3)

Yongquan (K. 1)

Taiyuan (LU. 9)

Angina Pectoris

TREATMENT:

Baihui (DU 20)

Shanzhong (Ren 17)

Xinshu (U.B. 15)

Neiguan (P. 6)

Shenmen (H. 7)

Taiyuan (LU. 9)