Nose Disorders

Blocked nose

TREATMENT:

Nose-Heliao (L.I. 19)
Yingxiang (L.I. 20)
Shangxing (Du 23)

Nose bleeding (epistaxis)

TREATMENT:

Nose-Heliao (L.I. 19)
Shangxing (Du 23)
Suliao (Du 25)
Renzhong (Du 26)
Geshu (U.B. 17)
Taiyuan (Lu. 9)
Kongzui (Lu. 6)