Cardio – Vascular Disorders

Pain

TREATMENT:

Hegu (L.I. 4)

Xinshu (U.B. 15)

Neiguan (P. 6)

Jueyinshu (U.B 14)

Rugen (ST. 18)

Shock and Collapse

TREATMENT:

Renzhong (DU. 26)

Hegu (L.I. 4)

Palpitation

TREATMENT:

Baihui (DU.20)

Neiguan (P.6)

Ximen (P. 4)

Arrythmias

TREATMENT:

Baihui (DU.20)

Neiguan (P.6)

Ximen (P. 4)

Nausea

TREATMENT:

Zusanli (ST.36)

Neiguan (P.6)

Zhongwan (Ren. 12)

Vomiting

TREATMENT:

Zusanli (ST.36)

Neiguan (P.6)

Zhongwan (Ren. 12)

Hiccough

TREATMENT:

Zusanli (ST.36)

Neiguan (P.6)

Zhongwan (Ren. 12)

Abdominal Distension

TREATMENT:

Zusanli (ST.36)

Neiguan (P.6)

Zhongwan (Ren. 12)

Insomnia

TREATMENT:

Baihui (DU. 20)

Shenmen (H. 7)

Shenmai (U.B. 62)

Restlessness

TREATMENT:

Baihui (DU. 20)

Shenmen (H. 7)

Shenmai (U.B. 62)

Apprehension

TREATMENT:

Baihui (DU. 20)

Shenmen (H. 7)

Shenmai (U.B. 62)

Dyspnoea

TREATMENT:

Baihui (DU. 20)

Feishu (U.B. 13)

Dingchuan (EX. 17)

Lieque (LU. 7)

Yinlingquan (SP.9)

Kongzui (LU. 6)

Fenglong (ST. 40)

Left Ventricular Failure

TREATMENT:

Baihui (DU. 20)

Feishu (U.B. 13)

Dingchuan (EX. 17)

Lieque (LU. 7)

Yinlingquan (SP.9)

Kongzui (LU. 6)

Fenglong (ST. 40)

Cardiac Asthma

TREATMENT:

Baihui (DU. 20)

Feishu (U.B. 13)

Dingchuan (EX. 17)

Lieque (LU. 7)

Yinlingquan (SP.9)

Kongzui (LU. 6)

Fenglong (ST. 40)

Edema of feet and ankles

TREATMENT:

Baihui (DU. 20)

Shuifen (Ren. 9)

Shimen (Ren.5)

Pishu (U.B. 20)

Yinlingquan (SP. 9)

Sanyinjiao (SP. 6)

Ascites

TREATMENT:

Baihui (DU. 20)

Shuifen (Ren 9)

Shimen (Ren 5)

Guanyuan (REN 4)

Yinlingquan (SP. 9)

Pishu (U.B. 20)

Renal failure

TREATMENT:

Baihui (DU 20)

Shenshu (U.B. 23)

Mingmen (DU. 4)

Taixi (K. 3)

Sanyinjiao (SP. 6)

Neurasthenia Following coronary heart disease

TREATMENT:

Baihui (DU 20)

Shanzhong (Ren 17)

Jujue (Ren 14)

Zhongwan (Ren 12)

Neiguan (P. 6)

Shenmen (H. 7)

Zusanli (ST. 36)

Yinlingquan (SP. 9)

Bradycardia

TREATMENT:

Baihui (DU 20)

Neiguan (P.6)

Shaochong (H. 9)

Suliao (DU 25)

Rheumatic heart disease

TREATMENT:

Baihui (DU 20)

Hegu (L.I. 4)

Yanglingquan (G.B. 34)

Zusanli (ST. 36)

Xuanzong (G.B. 39)