Blood Disorders

Blood Disorders

TREATMENT:

Geshu U.B. 17)

Xuanzhong (G.B. 39)

Qihai (Ren 6)

Zusanli (ST. 36)

Sanyinjiao (SP. 6)

Huatuojiaji (Ex. 21)

Quchi (L.I. 11)

Baihui (DU 20)

Qihai (Ren 6)